Close
(0)
אין מוצרים בסל הקניות שלך
חיפוש
Filters
תוצאות מעולות לכל סוגי המשטחים | מברשת Power Slim Vision עם תאורת LED לנראות מירבית גם באזורים חשוכים וקשים להגעה | זמן עבודה של 25 דקות ברציפות! | עיצוב ארגונומי וקל משקל מאפשר עבודה גם ביד אחת | מתג הפעלה קבוע – ללא צורך להחזיר וללחוך במשך כל זמן העבודה – נוחות מירבית בזמן השימוש
יצרן: Tefal
זמינות: 43 קיים במלאי
מק''ט: TY7329WO
משלוח חינם
₪ 999.00

מאפיינים

 

תוצאות מעולות לכל סוגי המשטחים
מברשת Power Slim Vision עם תאורת LED לנראות מירבית גם באזורים חשוכים וקשים להגעה
זמן עבודה של 25 דקות ברציפות!
עיצוב ארגונומי וקל משקל מאפשר עבודה גם ביד אחת
מתג הפעלה קבוע – ללא צורך להחזיר וללחוך במשך כל זמן העבודה – נוחות מירבית בזמן השימוש

הספק סוללה 21.9V
נפח מיכל איסוף (ליטר) 0.4

משקל
3.7Kg

זמן טעינה
שלוש שעות

אחריות
שנה מבית ניופאן

מאפיינים

 

תוצאות מעולות לכל סוגי המשטחים
מברשת Power Slim Vision עם תאורת LED לנראות מירבית גם באזורים חשוכים וקשים להגעה
זמן עבודה של 25 דקות ברציפות!
עיצוב ארגונומי וקל משקל מאפשר עבודה גם ביד אחת
מתג הפעלה קבוע – ללא צורך להחזיר וללחוך במשך כל זמן העבודה – נוחות מירבית בזמן השימוש

הספק סוללה 21.9V
נפח מיכל איסוף (ליטר) 0.4

משקל
3.7Kg

זמן טעינה
שלוש שעות

אחריות
שנה מבית ניופאן

תאריך: 17.7.19

לקוחות יקרים,
הנדון: תקנון "מבצע שואבי אבק Tefal 2019"


במסגרת " מבצע שואבי אבק Tefal 2019", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחות אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, איזה מבין המוצרים מהדגמים המפורטים בסעיף 6 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות, כמוגדר וכמפורט בסעיף 3 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), את האפשרות להשיב את המוצר המזכה לאחר תקופת ניסיון בת 30 יום, זאת ממועד רכישת המוצר המזכה ובכפוף למפורט בסעיף 7 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע"):
1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
3. המבצע יחול על לקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בחנויות המשתתפות במבצע בלבד, כפי שהן מפורטות באתר האינטרנט של ניופאן בכתובת האינטרנט www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727, ובאחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה.
4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מיום 25.7.19 ועד ליום 19.8.19 כולל (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 12 להלן.
5. מספרם המזערי של המוצרים המזכים אשר משתתפים במבצע הינו 150 יחידות. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל הדגמים של המוצרים המזכים יחדיו ולא לכל דגם מהם באופן פרטני.

6. פרטי ההטבה ופירוט הדגמים המשתתפים במבצע:

לקוח שירכוש שואב אבק מתוצרת Tefal מהדגמים: TY9282WO, TY9079RO, TY7329WO יהא זכאי להשיב את המוצר המזכה לאחר תקופת ניסיון בת 30 יום ממועד רכישת המוצר המזכה ובכפוף למפורט בסעיף 7 להלן.
7. אופן קבלת ומימוש הזכות להשיב את המוצר המזכה:
7.1. במועד רכישת המוצר וכתנאי למימוש הזכות להשיב את המוצר המזכה, יחתום הלקוח על טופס קבלת המוצר המזכה, המצורף לתקנון זה כנספח א' (להלן: "טופס קבלת המוצר המזכה").
7.2. על לקוח המעוניין לממש את הזכות להשיב את המוצר המזכה להגיע לחנות בה נרכש המוצר המזכה עם המוצר המזכה באריזתו המקורית, על כל חלקיו ואביזריו, כשהוא תקין ומבלי שנגרם לו כל נזק ו/או קלקול, ושומש לפי הוראות היצרן, ובצרוף חשבונית הרכישה וטופס קבלת המוצר המזכה.
7.3. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו למימוש הזכות להשבת המוצר המזכה.
8. ניופאן רשאית לגבות מהלקוח עבור החזרת המוצר ע"י שליח דמי משלוח בגובה 39 ש"ח.
9. במידה ונגבו דמי משלוח בגין אספקת המוצר המזכה, הלקוח לא יהא זכאי להחזר בעבור דמי המשלוח באם יממש את ההטבה.
10. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו/או מתצוגה.
11. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין אפשרות מימוש הזכות של המוצר המזכה ו/או בגין אי מימושה.
12. אין כפל מבצעים.
13. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.
14. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
15. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
16. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

 

טופס אישור תקינות שואב אבק Tefal במסגרת מבצע שואבי אבק Tefal 2019

אני מר/גב' _____________, ת.ז. __________, מאשר כי רכשתי שואב אבק מתוצרת Tefal מדגם ______, במסגרת מבצע שואבי אבק Tefal 2019 (להלן בהתאמה: "שואב האבק" ו-"המבצע"), וכמו כן הריני לאשר את הדברים הבאים, כדלקמן:
1. ידוע לי שבתום תקופת ניסיון בת 30 יום ממועד רכישת שואב האבק, תסתיים תקופת זכאותי למימוש זכותי להשבת שואב האבק וקבלת עלות התמורה ששילמתי בגינו.
2. ידוע לי שתנאי למימוש זכותי להשבת שואב האבק וקבלת עלות התמורה ששילמתי בגינו, הינו החזרת שואב האבק באריזתו המקורית, על כל חלקיו ואביזריו, כשהוא תקין ומבלי שנגרם לו כל נזק ו/או קלקול, ושומש לפי הוראות היצרן, ובצרוף חשבונית הרכישה וטופס זה לחנות בה נרכש שואב האבק.
3. ידוע לי שניופאן רשאית לגבות ממני עבור החזרת שואב האבק ע"י שליח דמי משלוח בגובה 39 ש"ח.
4. ידוע לי כי במידה ושילמתי דמי משלוח בגין אספקת שואב האבק, לא אהיה זכאי להחזר בעבור דמי המשלוח באם אממש את זכותי להשבת שואב האבק לאחר תקופת הניסיון בת 30 יום.
5. ידוע לי שפרטים נוספים אודות המבצע, לרבות תקנון המבצע, מצויים בכתובת האינטרנט www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727.

אני מאשר כי הבנתי את תוכן האמור לעיל.

שם מלא: ________________________
חתימה: ________________________

 

 

 


F:\commitdocs\14021\00210\G234915-V001.doc תקנון "מבצע שואבי אבק 2019"

מפרט המוצר
סוג מוצר שואבי אבק אלחוטיים
הוספת חוות דעת
  • גרוע
  • מעולה

בכפוף לתעודת האחריות של ניופאן

 

מומלץ לתאם ביקור טכנאי להתקנה עבור מוצרים הדורשעם חיבור ע"י טכנאי : מדיחים, מכונות כביסה, תנורים ,כיריים ומקררים.

עלות הביקור להתקנת כיריים ותנורים משולבי גז כרוכה בתשלום  -טכנאי גז מוסמך לא בהכרח מטעם ניופאן.

 

זמן האספקה המקסימלי למוצרים הינו 7 ימי עסקים מרגע הינתן אישור עסקה מחברת האשראי.

זמן האספקה הנקוב לעיל אינו מתייחס להובלות מעבר לקו הירוק ויעדים מרוחקים כגון: רמת הגולן, אילת, בקעת הירדן ויעדים דומים. ליעדים אלו זמן האספקה המירבי הינו עד 21 ימי עסקים.

בכל סתירה בן הרשום לעיל לרשום בתקנון , הרשום בתקנון הוא הקובע, ניופאן בע"מ טל"ח .

אנו ממליצים לעיין בתקנון האתר לפני רכישת מוצר (לעיון בתקנון האתר לחצו כאן )

 

הובלת מוצרים לבנים מעל לקומה 3 בבניין ללא מעלית או ללא מעלית זמינה ו/או  מעבר במדרגות ספירלה תידרש תוספת תשלום למוביל במעמד ההובלה. הסכום הממוצע לקומה נע בין 30-35 ש"ח אך המחיר הסופי יקבע ע"י חברת ההובלה. 

 

אנו בניופאן Outlet ממליצים למדוד היטב את כל הפתחים דרכם יעבור מ המוצר בדרכו ליעדו הסופי ולהשוות למידות המוצר.

במידה ויהיה צורך לפרק חלק מהמוצר על מנת להכניסו בפתח , הדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל. פירוק דלתות מקרר הינו במחיר של 60 ש"ח לכל דלת - התשלום יינתן למוביל במעמד האספקה.  בנוסף,  עלות ההובלה אינה כוללת הובלה מיוחדת כגון מנוף , 'רכב ממוגן בהובלה מעבר לקו הירוק וכד; הובלות אלו יתומחרו פרטנית אל מול הלקוח לאחר שייצור עמנו קשר בנושא.

 

ניופאן Outlet לא תישא באחריות ולא תספק מוצר שאינו נכנס למעלית / שאינו עובר בחדר המדרגות / שאינו נכנס בפתח דלת הדירה או בפתחים אחרים בתוך הדירה. 

המוביל הוא שיקבל החלטה האם ניתן לספק את המוצר לבית הלקוח.

להתייעצות בכל נושא הקשור לאספקה ניתן ליצור קשר בעמוד הבא.

 

מבצעים

המבצעים עד גמר המלאי או עד סיום תוקף המבצע, המקודם מבניהם. 

 

 

 

 

מפרט המוצר
סוג מוצר שואבי אבק אלחוטיים
תגיות מוצר